CÔNG TY KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TẠI 505 LÝ THƯỜNG KIỆT In

COÂNG TY ÑÖÙC TRÍ TÍN THAØNH LAÄP CHI NHAÙNH 505 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT  

 Ngaøy 5 thaùng 5 naêm 2009 taïi soá 505 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình, Coâng ty Ñöùc Trí Tín töng böøng khai tröông Chi Nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät.Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngaønh coâng nghieäp ñöôøng oáng ñang phaùt trieån maïnh meõ taïi Vieät Nam, Coâng ty Ñöùc Trí Tín ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Chi Nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình. Chi Nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät cuûa coâng ty nhaém vaøo phaân khuùc thò tröôøng baùn sæ vaøbaùn leû laø chuû yeáu. Caùc döï aùn coù quy moâ nhoû vaø vöøa laø ñoái töôïng khaùch haøng chính cuûa chi nhaùnh trong böôùc ñaàu thaønh laäp. Ñoàng thôøi caùc ñaïi lyù phaân phoái caáp 2 cuõng laø ñoái töôïng phuïc vuï cuûa Chi Nhaùnh.Baø Phaïm Thò Thuyø Duyeân – Phoù Giaùm Ñoác Coâng ty ñöôïc phaân nhieäm phuï traùch taïi Chi Nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät cho bieát “Hieän taïi nhaân söï cuûa Chi Nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät laø caùc caùn boä chuû choát cuûa 4 phoøng: phoøng kinh doanh, phoøng keá toaùn, phoøng kyõ thuaät, phoøng giao nhaän cuûa coâng ty Ñöùc Trí Tín. Taát caû caùc caùn boä naøy ñaõ ñöôïc ñaøo taïo chính quy, chuyeân nghieäp vaø ñaõ ñöôïc thöû thaùch taïi caùc coâng trình lôùn trong nhieàu naêm qua neân chaát löôïng phuïc vuï cuûa chi nhaùnh seõ ñaùp öùng ñöôïc taát caû caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong ngaønh ñöôøng oáng.” OÂng Târaàn Ngoïc Minh –Phuï traùch kinh doanh chính cuûa Chi Nhaùnh 505 cho bieát : “Neàn kinh teá Vieät Nam ñang daàn hoài phuïc vaø coù daáu hieäu vöôn leân maïnh meõ cuøng vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân kinh doanh chuyeân nghieäp, chuùng toâi tin raèng chi nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät seõ hoaøn thaønh doanh soá ñöôïc giao tröôùc thôøi haïn coâng ty ñaõ giao cho.” Ñoàng thôøi oâng döï baùo doanh thu cuûa quyù 3 taïi Chi Nhaùnh 505 Lyù Thöôøng Kieät seõ vöôït moùc 10 tyû ñoàng.